กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัชรา นมรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ แสวงคำ
ครู คศ.3

นางสาววิไล พันธุ์มา
ครู คศ.3

นางสาวคำวงษ์ เทพสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางปราณี คุสิน
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา บรรลือ
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมล
ครู คศ.2

นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์
ครู คศ.1