ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรา นมรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวคำวงษ์ เทพสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางปราณี คุสิน
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา บรรลือ
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ แสวงคำ
ครู คศ.2

นางสาววิไล พันธุ์มา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ภัคดีประพันธ์
ครู คศ.1