ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ ตุลสุข
ครู คศ.3

นายศล เอกจิต
ครู คศ.3

นางกฤตินี จันทมาลา
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ บุญมา
ครู คศ.2

นายอภิชัย หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นายประเสริฐ คานภู่
ครู คศ.3

นายสมพิท มั่นคง