กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประเสริฐ คานภู่
ครู คศ.3

นายสมพิท มั่นคง
ครู คศ.3

นางณัฏฐนันท์ จันทมาลา
ครู คศ.2

นายอภิชัย หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางสาวสุมิตรา เขาบาง
ครูผู้ช่วย