กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุมพล คชสังข์สีห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
ครู คศ.3

นายบุญชู เจาทวิภาต
ครู คศ.2

นายไสว ขาวผ่อง
ครู คศ.2

นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด
ครู คศ.1

นางสาวสุรดา เต้นปักษี
ครูผู้ช่วย