ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุมพล คชสังข์สีห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
ครู คศ.3

นายบุญชู เจาทวิภาต
ครู คศ.3 (2)

นายไสว ขาวผ่อง
ครู คศ.3 (2)

นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด
ครู คศ.1