ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ครู คศ.2

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธนา เลิศคลัง
ครู คศ.1

นายจาตุรนต์ จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี ช่วงชัย
ครูผู้ช่วย