ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรชาติ ชูทาน
ครู คศ.2

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
ครู คศ.2

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครู คศ.1