ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยา ประยูรเทพ
ครู คศ.2

นายวรชาติ ชูทาน
ครู คศ.2

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครูผู้ช่วย