กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ครู คศ.2

นายยุทธนา เลิศคลัง
ครู คศ.1

นายจาตุรนต์ จันทร์แดง
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ช่วงชัย
ครูผู้ช่วย