ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยา ประยูรเทพ
ครู คศ.2

นายวรชาติ ชูทาน
ครู คศ.2

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ครู คศ.2

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครูผู้ช่วย