ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มี.ค. 66 กลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งงานวัดผล
ครูส่งผลแก้ตัวครั้งที่1 ชั้น ม.3, ม.6 **หรือส่งก่อนเมื่อนักเรียนผ่านแล้ว** 
09 มี.ค. 66 รวบรวม ปพ.5 ที่กลุ่มสาระฯ (แยกรายวิชาเรียงห้องพร้อมตรวจทาน)
07 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 1 พร้อมด าเนินการแก้ไข
06 มี.ค. 66 หยุดวันมาฆบูชา
ประกาศผลการเรียน ม.3, ม.6 (ผ่านครูที่ปรึกษา)
27 ก.พ. 66 ถึง 02 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
27 ก.พ. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 เปิดกรอกคะแนนหลังกลางภาค (ครูผู้สอน ม.3,6 กรอกให้เสร็จสิ้นภายใน 5 มี.ค.66)
25 ก.พ. 66 ถึง 26 ก.พ. 66 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET
20 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (แก้มส. แล้ว)
ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2565 
17 ก.พ. 66 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ (แก้มส. แล้ว)
ครูส่งผลการเรียนซ้ำ
14 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงเกณฑ์ 80% (มส.)
นักเรียนยนื่ คำร้องและดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบ
13 ก.พ. 66 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค2/2565
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80% (มส.)
12 ก.พ. 66 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET
25 ม.ค. 66 ถึง 27 ม.ค. 66 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2565
20 ม.ค. 66 กิจกรรม Chinese day (คาบ 1)
16 ม.ค. 66 วันครู
14 ม.ค. 66 ถึง 16 ม.ค. 66 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
02 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
02 ม.ค. 66 หยุดชดเชยวันขนึ้ ปีใหม่
31 ธ.ค. 65 หยุดวันสิ้นป
30 ธ.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
23 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
23 ธ.ค. 65 ถึง 19 ก.พ. 66 เปิดกรอกคะแนนก่อนกลางภาค
19 ธ.ค. 65 งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5
16 ธ.ค. 65 ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2565
15 ธ.ค. 65 กิจกรรม English Festivel (ม.ปลาย คาบ 5-8)
12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค2/2565
05 ธ.ค. 65 หยุดวันพ่อ
30 พ.ย. 65 ถึง 02 ม.ค. 66 กิจกรรมกีฬาสี
18 พ.ย. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2565
15 พ.ย. 65 ถึง 10 ก.พ. 66 นักเรียนที่แก้ตัวไม่ผ่านลงทะเบียนและดำเนินการเรียนซ้ำ
15 พ.ย. 65 สอบธรรมศึกษาชั้น ม.1
15 พ.ย. 65 ประกาศผลการแก้ตัว ครั้งที่2
11 พ.ย. 65 ส่งผลการแก้ตัว ครั้งที่2
07 พ.ย. 65 ประกาศผลการแก้ตัว ครั้งที่1
07 พ.ย. 65 ถึง 11 พ.ย. 65 นักเรียนดำเนินการแก้ตัว ครั้งที่2
03 พ.ย. 65 ส่งผลการแก้ตัว ครั้งที่1
27 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
27 ต.ค. 65 ถึง 03 พ.ย. 65 นักเรียนดำเนินการแก้ตัว ครั้งที่1