ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณี คุสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0851879693
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
29/2 หมู่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2544 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล