ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 แบบ 218
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 แบบ 218 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 แบบ 218 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..