ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำไพ พิริยะกุล
ครู คศ.2

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
ครู คศ.3

นางขวัญเรือน หมีไพร
ครู คศ.3 (2)

นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ครู คศ.1

นางอินนา หอมหวล
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา จันทนา
ครู คศ.1

นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครู คศ.1

นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ครูผู้ช่วย

นายวลายุทธ แย้มมาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ครูผู้ช่วย

นายธนากร ฉายแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิมา ไพรศาลวัน
ครูผู้ช่วย