กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางขวัญเรือน หมีไพร
ครู คศ.3 (2)

นางสาววชรพร ชูผล
ครู คศ.2

นายวลายุทธ แย้มมาลี
ครู คศ.1

นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ครู คศ.1

นางอินนา หอมหวล
ครู คศ.1

นางสาวพรทิมา ไพรศาลวัน
ครู คศ.1

นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา จันทนา
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ครู คศ.1

นางสาววิมลทิพย์ บุญธรรม
ครู คศ.1

นายธนากร ฉายแก้ว
ครู คศ.1