ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสาน วงแหวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
ครู คศ.3

นางอำไพ พิริยะกุล
ครู คศ.2

นางขวัญเรือน หมีไพร
ครู คศ.3 (2)

นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ครู คศ.1

นางอินนา หอมหวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา จันทนา
ครูผู้ช่วย

นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ครูผู้ช่วย

นายวลายุทธ แย้มมาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ครูผู้ช่วย

นายธนากร ฉายแก้ว
ครูผู้ช่วย