ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำไพ พิริยะกุล
ครู คศ.2

นางขวัญเรือน หมีไพร
ครู คศ.3 (2)

นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ครู คศ.1

นางอินนา หอมหวล
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา จันทนา
ครู คศ.1

นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครู คศ.1

นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ครู คศ.1

นายวลายุทธ แย้มมาลี
ครู คศ.1

นางสาววชรพร ชูผล
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ครู คศ.1

นายธนากร ฉายแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพรทิมา ไพรศาลวัน
ครู คศ.1

นางสาววิมลทิพย์ บุญธรรม
ครู คศ.1