วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

          โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21  และประชาคมอาเซียน

2.       ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลและติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.       พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

เป้าประสงที่  1  นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1)      สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน เช่นเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
     ทุนการศึกษา  เป็นต้น
2)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมกีฬา
     ดนตรี  การป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติด

3)      ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  รักษาดินแดน  แนะแนวการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ค่ายวิชาการ  เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ  และความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพร้อมรับประชาคมอาเซียน

4)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์สิ่งแวดล้อม

5)      นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและ
     วิชาชีพ
 

เป้าประสงค์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามความสามารถของนักเรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1)      ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลก
    ศตวรรษที่  21  ประชาคมอาเซียน  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และหลักสูตรทวิศึกษา

2)     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียน  ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

3)      เพิ่มโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการให้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ

4)      สนับสนุนให้มีการจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ครูชาวต่างชาติ  และวิทยากรท้องถิ่น

5)      สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

 

เป้าประสงค์ที่  3  จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

1)      จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  งานกิจกรรมนักเรียน  งานแนะแนว  งามส่งเสริมสุขภาพ งานระเบียนวินัย งานรักษาความปลอดภัย งานส่งเสริมคุณธรรม งานป้องกัน
     สารเสพติด งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต สามารถ
     อยู่ร่วมกับผู้อื่น  อย่างมีความสุข
2)     ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนวางแนวทางดูแลช่วยเหลือ
     นักเรียน  เช่น  โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ  เป็นต้น

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 4  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร  มีทักษะที่เหมาะสมและวัฒนธรรม
การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์

1)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การลาศึกษาต่อ 
     การประชุม  อบรม  การศึกษาดูงาน  และการวิจัย
2)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
     ความคิด  การวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3)      ส่งเสริมและสนับสนุนระบบแรงจูงใจเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ
   ในการทำงานและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เช่น กิจกรรม
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเผยแพร่ผลงาน การมอบรางวัลและมองเกียรติบัตร

4)      ส่งเสริมระบบการนิเทศครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

5)      ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวินัย คุณธรรม  จริยธรรม
     และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

6)      ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรมีทักษะในการดูแลช่วยนักเรียน

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่  3  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้และการบริหารงาน

กลยุทธ์

1)      ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  อาคารเรียน  อาคารประกอบหอประชุม  ห้องสำนักงาน  และบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด  ร่มรื่นและปลอดภัย

2)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     เช่น ศูนย์วัฒนธรรม  ห้องสมุด  โรงอาหาร  อาคารประกอบ  โรงฝึกงาน 
     สวนหย่อม  เป็นต้น
3)      ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
     หาความรู้และการบริหารงาน
4)      สนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เช่น 
     จัดทำวารสาร  เอกสาร  และแผ่นโปสเตอร์  เป็นต้น

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อการให้บริการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  6  ระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีการให้บริการที่ดี
มีการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

1)      ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารนูปโภค  ยานพาหนะ  สวัสดิการร้านค้า 
     สวัสดิการโรงเรียน  วัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารงานและจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน

2)      มีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ  มีการวางแผนงาน  การปฏิบัติงานตามแผนงานการติดตามและพัฒนางาน การประเมินผลงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด

3)      มีการควบคุมการปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม
     ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานและ
     ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักประหยัดและคุ้มค่า