กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนฤมล ประพันธ์พจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสกาว แสงอ่อน
ครู คศ.3

นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร
ครู คศ.3

นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
ครู คศ.3

นายนิมิต สายสิทธิ์
ครู คศ.3

นายกฤตนัย ทัศนา
ครู คศ.3

นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
ครู คศ.3

นายประจวบ ยงค์อำนวย
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์หอม หลักคำ
ครู คศ.2

นายสมชาย ขวาไทย
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ คงรักษ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
ครู คศ.1

นายลัทธพล กล้าหาญ
ครู คศ.1

นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ
ครู คศ.1

นายธนภูมิ มากแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิดา พลอยงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิชล ธารมรรค
ครูผู้ช่วย