งานแนะแนว

นายรัฐพศิณน์ เมืองอู่
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว

นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ์ มีทรง
ครู คศ.2