ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
ครู คศ.3

นายรัฐพศิณน์ เมืองอู่
ครู คศ.2