ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
ครู คศ.3 (2)

นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ฦูธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
ครู คศ.1