ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพลับพลึง พรมตัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวพรพรรณ ฉัตรหิรัญรัศมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน

นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน

นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน

นางสาวจุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน

นายสายันต์ พวงศรี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายพิทักษ์ เกิดผล
ช่างไม้

นายประสิทธิ์ อันจิต
ช่างไฟฟ้า

นายวิรัตน์ ศรัทธาผล
พนักงงานขับรถ

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์
พนักงงานขับรถ

นางจันทรา อินทร์โอสถ
แม่บ้าน

นางกำไร วงศ์แวววัลย์
แม่บ้าน

นางประมิตร สีมนตรี
แม่บ้าน

นางจินดา กำจัด
แม่บ้าน

นางพาน เกิดผล
แม่บ้าน