ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพาพร สนองผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางสาวสุมณฑา คำเกตุ
ครู คศ.2

นางกุหลาบ นันยา
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ครู คศ.2

นางศุภศิริ ปรีชาญาณ
ครู คศ.3

นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตร
ครู คศ.3

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
ครู คศ.2

นางธณัฏฐา นาบุญ
ครู คศ.3

นางสาวละมัย จันทร
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา สระฉิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวแวววัน มนูธาราม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง
ครูผู้ช่วย