คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมฆวัน โหนา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ ตันหลา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมจิรา รัศมี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณนิศา โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย ยอดทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัณฐิกา บุญเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยกร แอ่นศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งพราย ศิริพิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิณี พันอินท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล แป้นโก๋
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวดี น้อยสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ชูฝา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสริยาภรณ์ หนองทราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัตพิชา เหล่าสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา ปากกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชมณ ทองซ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติกร บุตรเบ้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญาน์นันท์ เพชรโภคา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรภัทร สิงห์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพิพัฒน์ เพ็งพึ่งแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1