ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0868812751
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
163/7 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2544 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย สถาบันราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อ่านเพื่อวิเคราะห์
2 โวหารการเขียน
3 ลักษณะภาษา
4 มัทนะพาธา
5 คุณค่าวรรณคดี
6 การพูดอภิปราย
7 การเขียนสารคดี
8 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
9 หลักการวิเคราะห์เรื่องสั้น