ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลและประวัติโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ชื่อโรงเรียน       โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

สถานที่ตั้ง         เลขที่ 1 ม.2 ตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

รหัสไปรษณีย์     70150

โทรศัพท์           032-261390-1

โทรสาร             032-261391

เว็บไซต์            www.kuru.ac.th

คติพจน์            ทนฺโต  เสฎโฐ  มนุสฺเสสุ  ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์

อักษรย่อ            ค.ร.

สีประจำโรงเรียน   น้ำเงิน-เหลือง

เปิดสอน          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา

สังกัด              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดครั้งแรก       ปี  พ.ศ.๒๕๐๖
 
ประวัติโรงเรียน นายเอื้อม อินโท ศึกษาธิการอำเภอจอมบึง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการขอจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 แต่ไม่สำเร็จ ต่อมาได้รับการอนุมัติเมื่อ พ.ศ. 2506  จัดจั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอน มศ.1 - มศ.3 ที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนกับที่ว่าการอำเภอจอมบึงในปัจจุบัน เปิดทำการสอนเมื่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยมี นายพิชัย ศรีโสภา รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่เมื่อ 3 มิถุนายน 2506 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเมื่อ 2 มีนาคม 2507
 
ผู้บริหารโรงเรียน
คนที่  1 นายพิชัย ศรีโสภา พ.ศ. 2506-2517
คนที่  2 นายก่อเกียรติ คำประกอบ พ.ศ. 2517-2519
คนที่  3 นายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์ พ.ศ. 2519-2527
คนที่  4 นายสุวิทย์ พ่วงลาภ พ.ศ. 2527-2531
คนที่  5 นายอุดร นิยมสุจริต พ.ศ. 2531-2533
คนที่  6 นายเลียง ภาคภูมิ พ.ศ. 2531-2534
คนที่  7 นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2534-2539
คนที่  8 นายสมชาย ทองทิพย์ พ.ศ. 2539-2543
คนที่  9 นายอนันต์ บุญแต่ง พ.ศ. 2543-2547
คนที่ 10 นายปฏิภาณ ทับประยูร พ.ศ. 2547-2549
คนที่ 11 นางจำรัส ระหว่างบ้าน พ.ศ. 2549-2553
คนที่ 12 นายเกียรติศักดิ์ คฤหบดี พ.ศ. 2554-2556
คนที่ 13 นายมงคล ชื่นชม พ.ศ. 2556-2561
คนที่ 14 นายสมยศ บุญเจริญ พ.ศ. 2561-2565
คนที่ 15 นางสาวสายฝน  ภานุมาศ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
 
ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้าราชการครู 79 คน นักการภารโรง 4 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 13 คน แม่บ้านอัตราจ้าง 8 คน และนักเรียน 2,040 คน