ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการและแม่บ้าน

นักการและแม่บ้าน

นายพิทักษ์ เกิดผล
ลูกจ้างประจำ

นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ
ลูกจ้างประจำ

นางพาน เกิดผล
แม่บ้าน

นางประมิตร สีมนตรี
แม่บ้าน

นางจินดา กำจัด
แม่บ้าน

นางกำไร วงศ์แวววัลย์
แม่บ้าน

นางจันทรา อินทร์โอสถ
แม่บ้าน

นาง วรารัตน์ วงศ์ศรีรัตน์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์