ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอังคณา บรรลือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0838129279
อีเมล์ : kunkruangkana@gmail.com
ที่อยู่ :
184/4 หมู่ 11 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2553 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2554 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล