ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายก่อเกียรติ คำประกอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ พ่วงลาภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร นิยมสุุจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเลียง ภาคภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ทองทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ บุญแต่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิภาน ทับประยูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางจำรัส ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ คฤหบดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สายฝน ภานุมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน