เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (ค.ร.)
จังหวัดราชบุรี
 
 
ถิ่นแดนไกลแลวิไล
คือสถานสถาบันการศึกษา
คุรุราษฎร์ฯ เราเยาวชน รักสร้างตนเพื่อปวงประชา
พัฒนาชาติไทยนั้นให้เจริญ
 
การกีฬาสามัคคี
เรานี้ไม่เคยหวั่นเกรงใคร
เพียรฝึกฝนตนจนแข็งแรง เพื่อแสดงพลานามัย
เหลืองสดใสไฉไลคู่สีน้ำเงิน
 
** ร่ำเรียนเพียรมา
ศึกษาเพื่อสร้างแต่ความดี
ศักดิ์ศรีเรามีทุกคน ทั้งอดทนและมีวินัย
ประจำใจและกล้าหาญและสามัคคี
 
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ดุจชีวิตสถิตอยู่คู่ฟ้า
คุณธรรมอันแสนล้ำเลิศ ให้บรรเจิดในดวงวิญญาณ
เกียรติตระการ เกริกก้องเกรียงไกร (ซ้ำ) **
 
เกียรติตระการ เกริกก้องเกรียงไกร
เกริกก้อง...เกรียงไกร


ฟังเพลง: คลิก