ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดุลย์ แป้นแหลม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสน่ห์ จันทร
ครู คศ.3

นางอัจฉรา เอกจิต
ครู คศ.3

นางอรพิน มีศิริ
ครู คศ.2

นางสาวเรณู อุระวัฒน์
ครู คศ.2

นางอัญชลี ป้อมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาววรรณดี ปานแปลง
ครู คศ.3

นางสุนัน แป้นแหลม
ครู คศ.2

นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
ครู คศ.2

นางสาวนภสร วัธยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
ครูผู้ช่วย