กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอดุลย์ แป้นแหลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรพิน มีศิริ
ครู คศ.3

นางสาวเรณู อุระวัฒน์
ครู คศ.3

นางอัญชลี ป้อมจันทร์
ครู คศ.3

นางสาววรรณดี ปานแปลง
ครู คศ.3

นางสุนัน แป้นแหลม
ครู คศ.3

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
ครู คศ.3

นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
ครู คศ.2

นางสาวนภสร วัธยา
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1