คุรุราษฎร์รังสาร
การเดินทางไปส่งคณะครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนแห่งใหม่
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
กิจกรรมอำลาคุณครูย้าย
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับย้ายข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 66
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 66
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66
การเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
การประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนซ้ำชั้น
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 66
การประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ พุทธศักราช 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
การประชุมปรับโครงสร้างการบริหารตามภาระหน้าที่การบริหารงานในสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณครูสมศรี ยงค์อำนวยในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
กิจกรรมประกวดสื่อประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66