ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางสาวสุภาพร ภักดัประพันธ์
ครูผู้ช่วย