ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางสาวสุภาพร ภักดัประพันธ์
ครู คศ.1