ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

Ms.Laarni D. Payopilin
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms.Remna N. Villacencio
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms.Man Shan Huai
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนภรณ์ รอดพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธีรนุช ทองสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง