ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิษณุ จันทร์สวาท
หัวหน้าสำนักงาน

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
หัวหน้างานเอกลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียน

นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

นายวรชาติ ชูทาน
หัวหน้างานป้องปรามยาเสพติด

นางอำไพ พิริยะกุล
หัวหน้างานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายประสาน วงแหวน
หัวหน้างานบุคลากรและงานนิติกร

นายประจวบ ยงค์อำนวย
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางธณัฎฐา นาบุญ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม

นางกฤตินี จันทมาลา

นายไสว ขาว่อง

นางจันทร์เพ็ญ แสวงคำ

นางศริลักษณ์ เคงตระกูล

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน

นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้

นางสาวอังคณา บรรลือ