ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวศิริวรรณ บุญมา
หัวหน้างานสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากร

นางอัญชลี ป้อมจันทร์
หัวหน้างานบัญชี

นางปราณี คุสิน
หัวหน้างานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง