ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวไพรวรรณ คำแย้ม
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุนัน แป้นแหลม

นางสาวจันทร์หอม หลักคำ

นางอินนา หอมหวล

นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ

นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ

นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ