ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ทศพล เฟื่องฤทธิเดช
เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 080 296 6883

นางสาวไพลิน วงค์ไทย
เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 083 989 6714

นส.จุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ โทร 080 119 5108
ครูประจำชั้น /0

นส.จุฑามาศ สอสอาด
เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 082 877 8541

นส.พิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บค.

นส.สัจจาพร เกิดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บท.

นายนพพิจิตร ทรัพย์เลิศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิรัตน์ ศรัทธาผล
พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ อันจิต