ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895159845
อีเมล์ : n.hirunchat@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 123/22 ซ.ท้าวอู่ทอง 8 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู ค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล