ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี รายชื่อที่ร่วมบริจา
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จำนวนเงิน   (บาท)
1 นายสมยศ  บุญเจริญ 10,000
2 นางอรุณี   เจริญยิ่งสุขจินดา 10,000
3 นางสาวปิยะวดี   ประยูรเทพ 10,000
4 นายวิชัย   เสลาหอม 10,000
5 นางสุนัน   แป้นแหลม 10,000
6 นายอดุลย์   แป้นแหลม 10,000
7 นางสาวสิริพรรณ   นกสวน 10,000
8 นายพิทักษ์   เกิดผล 10,000
9 นางนฤทัย   คูสุรัตน์ 20,000
10 นายวรภัทร   ระหว่างบ้าน 15,000
11 นายเสน่ห์   จันทร 10,000
12 นายพิรดี   จันทร 10,000
13 นางสาวไพรวรรณ  คำแย้ม 50,000
14 นางมารยาท  อ่องวงศ์ 13,500
15 นายจำลอง   อ่องวงศ์ 10,000
16 พระครูประโชติวิสุทธิธรรม 20,000
17 บ.ว่องพรชัยโลหะการ  จก. 20,000
18 นายวรากุล   หงษ์เทียบ 10,000
19 นายประยงค์   อครชัยพันธุ์ 10,000
20 นางสาวนภาดา  เอกเอี่ยมวรกุล 10,000
21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 10,000
22 นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก 10,000
23 นายนิวัตร   วงศ์วิลัย 10,000
24 นายธีระ   สระฉิม 10,000
25 นายวัฒนชัย   มีศิริ 10,000
26 สจ.อุดม  คุณองุ่น  นิธิเศรษฐทรัพย์ 10,000
27 คุณพิสุทธิ์   วุฒิพุธนันท์  ร้านเชียรรัตน์ 20,000
28 คุณอุกฤษฏ์  สุขพัลลภรัตน์  ร้านทองเยาวราชบ้านโป่ง 10,000
29 คุณรังสรรค์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ บริษัทรุ่งไทยการยางและศูนย์ล้อจำกัด บ้านโป่ง 20,000
30 นางสาวสกาว  แสงอ่อน 10,000
31 นายพา  นางพักตร์   ศรัทธาผล 15,000
32 Mr.Robert  Blum  (ผู้ปกครองนางสาวลิลี่  จันทร  บลัม ม.4/8) 15,000
33 หจก.โรงทำสมุดเม้งฮั้ว 10,000
34 ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายปรมินทร์ เหลืองวัฒนวิไล ม.1/7 10,000
35 นางหทัยรัตน์   ทัศนา 10,000
36 นายโกวิท  ศรีอุทารวงศ์ 10,000
37 นายอุดม  -  นางมาลี   หนังสือ 10,000
38 นางสาววรรณดี  ปานแปลง 10,000
39 นายมงคล  ชื่นชม 10,000
40 นางดวงใจ  หลีล้วน 10,000
41 นางสาวรำพึง   ลิ้มเทียมรัตน์ 10,000
42 นางอัจฉรา  เอกจิต 10,000
43 นายประสาน  วงแหวน 10,000
44 นายวรรณชัย   รังษี 10,000
45 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 10,000
46 นางสาวสุมณฑา   คำเกตุ 10,000
47 นางระพีพรรณ์   มั่นคง 12,000
48 นายวิจารณ์   สงกรานต์ 10,000
49 นางสุวัฒนา  รอบจังหวัด 10,000
50 นางพัชรา   นมรักษ์ 10,000
51 อาจารย์เทิน – อาจารย์ปราณี   เสือเฒ่า 55,000
52 ครอบครัวลิขิตนันท์ 10,000
53 หจก.ไทยกิจรุ่งเรือง (ศิษย์เก่าวงศ์วิสิฐไพบูลย์) 10,000
54 นางนฤมล  ประพันธ์พจน์ 10,000
55 นางนรีรัตน์   กรวาทิน 10,000
56 บริษัท บี วี  อินเตอร์คอร์ป จำกัด 10,000
57 นายมงคล  - นางทอง  เทพสวัสดิ์ 10,000
58 นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์ 10,000
59 นายวัฒนา – นางบุญช่วย  คูสุรัตน์ 10,000
60 นางกุหลาบ  นันยา 10,000
61 ร.ต.ต.มินา  ฉิมมะ 10,000
     

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,11:07   อ่าน 8073 ครั้ง