ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี รายชื่อที่ร่วมบริจา
ลำดับที่ชื่อ – สกุลจำนวนเงิน   (บาท)
1นายสมยศ  บุญเจริญ10,000
2นางอรุณี   เจริญยิ่งสุขจินดา10,000
3นางสาวปิยะวดี   ประยูรเทพ10,000
4นายวิชัย   เสลาหอม10,000
5นางสุนัน   แป้นแหลม10,000
6นายอดุลย์   แป้นแหลม10,000
7นางสาวสิริพรรณ   นกสวน10,000
8นายพิทักษ์   เกิดผล10,000
9นางนฤทัย   คูสุรัตน์20,000
10นายวรภัทร   ระหว่างบ้าน15,000
11นายเสน่ห์   จันทร10,000
12นายพิรดี   จันทร10,000
13นางสาวไพรวรรณ  คำแย้ม50,000
14นางมารยาท  อ่องวงศ์13,500
15นายจำลอง   อ่องวงศ์10,000
16พระครูประโชติวิสุทธิธรรม20,000
17บ.ว่องพรชัยโลหะการ  จก.20,000
18นายวรากุล   หงษ์เทียบ10,000
19นายประยงค์   อครชัยพันธุ์10,000
20นางสาวนภาดา  เอกเอี่ยมวรกุล10,000
21โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์10,000
22นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก10,000
23นายนิวัตร   วงศ์วิลัย10,000
24นายธีระ   สระฉิม10,000
25นายวัฒนชัย   มีศิริ10,000
26สจ.อุดม  คุณองุ่น  นิธิเศรษฐทรัพย์10,000
27คุณพิสุทธิ์   วุฒิพุธนันท์  ร้านเชียรรัตน์20,000
28คุณอุกฤษฏ์  สุขพัลลภรัตน์  ร้านทองเยาวราชบ้านโป่ง10,000
29คุณรังสรรค์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ บริษัทรุ่งไทยการยางและศูนย์ล้อจำกัด บ้านโป่ง20,000
30นางสาวสกาว  แสงอ่อน10,000
31นายพา  นางพักตร์   ศรัทธาผล15,000
32Mr.Robert  Blum  (ผู้ปกครองนางสาวลิลี่  จันทร  บลัม ม.4/8)15,000
33หจก.โรงทำสมุดเม้งฮั้ว10,000
34ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายปรมินทร์ เหลืองวัฒนวิไล ม.1/710,000
35นางหทัยรัตน์   ทัศนา10,000
36นายโกวิท  ศรีอุทารวงศ์10,000
37นายอุดม  -  นางมาลี   หนังสือ10,000
38นางสาววรรณดี  ปานแปลง10,000
39นายมงคล  ชื่นชม10,000
40นางดวงใจ  หลีล้วน10,000
41นางสาวรำพึง   ลิ้มเทียมรัตน์10,000
42นางอัจฉรา  เอกจิต10,000
43นายประสาน  วงแหวน10,000
44นายวรรณชัย   รังษี10,000
45บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด10,000
46นางสาวสุมณฑา   คำเกตุ10,000
47นางระพีพรรณ์   มั่นคง12,000
48นายวิจารณ์   สงกรานต์10,000
49นางสุวัฒนา  รอบจังหวัด10,000
50นางพัชรา   นมรักษ์10,000
51อาจารย์เทิน – อาจารย์ปราณี   เสือเฒ่า55,000
52ครอบครัวลิขิตนันท์10,000
53หจก.ไทยกิจรุ่งเรือง (ศิษย์เก่าวงศ์วิสิฐไพบูลย์)10,000
54นางนฤมล  ประพันธ์พจน์10,000
55นางนรีรัตน์   กรวาทิน10,000
56บริษัท บี วี  อินเตอร์คอร์ป จำกัด10,000
57นายมงคล  - นางทอง  เทพสวัสดิ์10,000
58นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์10,000
59นายวัฒนา – นางบุญช่วย  คูสุรัตน์10,000
60นางกุหลาบ  นันยา10,000
61ร.ต.ต.มินา  ฉิมมะ10,000
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,11:07   อ่าน 428 ครั้ง