ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง นโยบายช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่าา ๒๐๑๙ (อ่าน 89) 18 พ.ค. 64
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 120) 21 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 218) 12 มี.ค. 64
งานผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี รายชื่อที่ร่วมบริจา (อ่าน 3817) 27 ธ.ค. 62
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานก (อ่าน 4291) 09 พ.ค. 62
วันครูแห่งชาติปี 2561 (อ่าน 4552) 17 ม.ค. 61
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 5414) 08 พ.ค. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ (อ่าน 4890) 20 เม.ย. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ (อ่าน 5040) 19 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ (อ่าน 5781) 12 เม.ย. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ (อ่าน 4997) 08 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ทั่วไป (อ่าน 5028) 06 เม.ย. 60
นักเรียนชั้น ม.๓ เดิมที่ได้โควต้า รายงานตัว (อ่าน 4656) 04 เม.ย. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ (อ่าน 4386) 02 เม.ย. 60
ส่งวิจัยในชั้นเรียน และจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ (อ่าน 4205) 31 มี.ค. 60
หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ (อ่าน 4021) 30 มี.ค. 60
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบไม่พร้อมรุ่น เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้จบการศึกษา (อ่าน 4038) 30 มี.ค. 60
ประการผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ (อ่าน 3999) 27 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ (อ่าน 4314) 27 มี.ค. 60
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ และส่งผลการเรียนซ้ำ ม.๓ และ ม.๖ (อ่าน 3953) 24 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ ลงทะเบียนเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 4060) 20 มี.ค. 60
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ (อ่าน 3967) 17 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ ลงทะเบียนเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 4014) 13 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกภาคเรียน (อ่าน 4216) 13 มี.ค. 60
ส่งสมุด ปพ.๕ และไฟล์คะแนน (อ่าน 3984) 09 มี.ค. 60
ครูผู้สอนรับไฟล์คะแนน (อ่าน 4060) 03 มี.ค. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และสอบข้อสอบกลาง (อ่าน 4024) 27 ก.พ. 60
กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 4970) 05 มิ.ย. 58
ตารางอบรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4287) 03 มิ.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 17-5-58 (อ่าน 4416) 15 พ.ค. 58
หนังสือราชการเชิญผู้ปกครองมอบตัวเปิดเรียน พ.ศ. 2558 (อ่าน 4634) 14 พ.ค. 58
เปิดภาคเรียน 1/2558 11 พ.ค. 2558 (อ่าน 4367) 24 เม.ย. 58
ตณะครูลงเวลาปฏิบัติงาน/ประชุม 6 พ.ค. 2558 (อ่าน 4438) 24 เม.ย. 58
กำหนดการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 31 มี.ค.2558 (อ่าน 4489) 30 มี.ค. 58
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2558 (อ่าน 4460) 26 ก.พ. 58
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 3-4 มีนาคม 2558 (อ่าน 4354) 25 ก.พ. 58
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 5-6 มีนาคม 2558 (อ่าน 4356) 25 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4634) 22 ก.พ. 58
กิจกรรมราชบุรีศึกษา ม.1-2, ม.4-5 8-9 ธันวาคม 2557 (อ่าน 4396) 08 ธ.ค. 57
คณะครูและบุคลากร เป็นเจ้าภาพสวดฯ บิดาคุณครูทิพวรรณ พลอยงาม 24 พ.ย.57 (อ่าน 4350) 23 พ.ย. 57