ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) รอบที่ 2
  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน รอบที่ 2 เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร และรับ - ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการจัดการศีกษาเพื่อความปลอดภัย มีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ณ บริเวณห้องเรียนรวม อาคาร 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,21:29   อ่าน 36 ครั้ง