ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
 วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 รายวิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดูภาพเพิ่มเติม 9/05/2566 : คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม 10/05/2566: คลิก
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,15:35   อ่าน 63 ครั้ง