ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
Powerpoint วันประชุม 17 กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.42 KB 48367
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 48191
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.27 KB 48442
กรอบแนวคิด คุณธรรม 5 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 54753
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 48504
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.2 KB 48509
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48402
จุดเน้น สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 48421
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 48296
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48432
แบบขอใช้งบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 48532
การวิเคราะห์องค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.93 KB 48281
McKinney 7-S Framework Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 48280
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.54 KB 48188
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 48383
ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.81 KB 48403
งานประกันคุณภาพภายใน
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 48373
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย -2 48480
โครงสร้างแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.6 KB 48176
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48173
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 48610
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุน-นโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.91 KB 48533
บันทึกสอนแทน-แลกคาบ-สอนชดเชย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.75 KB 48578
คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.15 KB 48419
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.77 MB 48575
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48516
>ส่ง bookmark 2/2559 48165
>bookmark 1/2560 48494
สรุป สาระสำคัญของการวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 48599
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428 KB 48240
การเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.8 KB 48250
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนว ให้คำปรึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 48198
สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.61 KB 48882
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48241
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 65 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 193.74 KB 55
บันทึกข้อความส่ง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.97 KB 64
บันทึกการอบรม กรรมการ วิทยากร ฯ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.76 KB 48465
แบบบันทึกประวัติ ในระบบ SESA Word Document ขนาดไฟล์ 91.63 KB 48221
ใบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.75 KB 48291
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48197
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (ม.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48359
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 48266
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 48311
7 ใบมอบอำนาจ (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.78 KB 48184
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.96 KB 48541
5 แบบคำขอมีบัตร (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.76 KB 48522
4 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.27 KB 48483
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7 (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 48516
2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48250
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (9 ส.ค.62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 48309
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ อบรม 26 พ.ค. 62 @มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พร้อมกำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.13 KB 48401
เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 48322
สรุปการแก้ไขพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.25 KB 48469
บันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 51.58 KB 48278
สรุปแนวมางการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.33 KB 48571
วฐ.2 48375
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 48604
รายชื่อลูกจ้างประจำและยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 48206
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.47 KB 48429
รายชื่อแม่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 48260
รายชื่อฝ่ายบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 48286
รายชื่อข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.9 KB 48560
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 48268
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.32 KB 48450
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 48202
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.91 KB 48271
แบบขออนุญาตลาป่วย-กิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 48293
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.29 KB 48307
แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.53 KB 48346
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.08 KB 48354
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 48499
กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 48381
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 48283
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.2 KB 48236
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.33 KB 48354
แบบขอใช้เงิน 48507
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 48392
แผน ปี งปม.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.19 KB 48232
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 48568
ระเบียบกาใช้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 (ร่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 48222
แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 48561
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 48494
ระเบียบการเงิน พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.66 KB 48495
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอรับการสนับสนุน/ช่วยดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.41 KB 48610
ข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้า พ.ศ.2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 48304
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 48513
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎ กคศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 48539
นโยบาย คสช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 48428
กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.36 KB 48314
พรบ.ครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 48262
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 48496
การเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายปี ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48653
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 48538
บันทึกการปฏิบัติงานสำหรับทุกกลุ่มงาน ใช้ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 48280
>ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร 48551
แบบบันทึกผลการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (ใช้ฟอร์มนี้ ตั้งแต่ 2561 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 14.7 KB 48496
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 48350
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 48418
แบบบันทึก/แบบสรุปผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 48529
ตรวจสอบชั่วโมง2556-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.03 MB 48424
>คู่มือ ว21 สพฐ-หน้า-121-149 รายละเอียดตัวชี้วัด 48260
>ว๑๔ ๒๕๖๑ 48219
>ว๒๒ ๒๕๖๐ 48514
ว๒๑ ๒๕๖๐ แต่ วฐ.๑-๓ เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48212
การย้ายของครู63
แบบสรุปงบหน้ารายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู 48211
แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด63 48169
แบบคำร้อง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.65 KB 48524
ตำแหน่งว่างการสอน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.34 KB 48493
หนังสือราชการการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48405
อื่นๆ
ประกาศห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 118
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 107
ใบมอบตัว 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.45 KB 111
แบบฟอร์มบันทึกข้อความต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 36.05 KB 44242
>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2564 48348
แสดงความจำนงเข้าเรียน ม1 ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.92 KB 48629
เอกสารมอบตัว 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.45 KB 48338
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 48168